Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

„Zdrowa i aktywna rodzina”

Opublikowany 2019/12/06

OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE
Projekt „Zdrowa i aktywna rodzina” współfinansowany w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej IX-12 RPO WL 2014-2020 -11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU od 1 .10.2019 do 30.09. 2022 roku.
Całkowita kwota projektu wynosi:   577 677,71zł.
Kwota dofinansowania projektu wynosi: 491 026,05 zł.
Wartość wkładu własnego :86 651,66 zł.

CEL PROJEKTU:
Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin i młodzieży z terenu gminy Konopnica ( w tym obszarów objętych programem  rewitalizacji gminy) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z uwzględnieniem zindywidualizowanego ich postrzegania jak również indywidualnego podejścia do członków rodziny poprzez kompleksowy program wsparcia obejmujący diagnozę potrzeb uczestników oraz stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji, a także wsparcie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, i zdrowotnym.


CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Zwiększenie potencjału osobowościowego poprzez zwiększenie motywacji do działania i wiary we własne siły, wytworzenie umiejętności interpersonalnych oraz poprawę funkcjonowania
w społeczeństwie,
2. Zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy, naukę godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym oraz podwyższenie statusu zawodowego poprzez zwiększenie kwalifikacji zawodowych, staż zawodowy.
Ze względu na złożoność problemów poszczególnych grup docelowych działania będą opierać się na stworzonych programach dostosowanych do potrzeb poszczególnych grup docelowych.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:
Grupą docelową projektu stanowić będzie łącznie  45 osób w okresie od 1.10.2019r. do 30.09. 2022 r.zamieszkałych w Gminie Konopnica doświadczających złożonych  problemów powodujących trudną sytuację życiową w tym  ubóstwo i wykluczenie społeczne:
- młodzież w wieku 15-18 lat ucząca się i kształcąca, bierna zawodowo.
- osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem tj. spełniając co najmniej jedną z przesłanek określonych w powyższej ustawie;

- członkowie gospodarstw domowych sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną o ile co najmniej jedno z nich nie pracuje ze względu na konieczność zapewnienia opieki nad osobą niepełnosprawną.
- osoby korzystające z POPŻ;
- osoby ubogie pracujące ( wykonujące pracę za którą otrzymują wynagrodzenie i które uprawnione są do korzystania z pomocy społecznej).
- otoczenie osób wykluczonych społecznie, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia i mieszczą się w katalogu wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego.
- osoby bezrobotne i bierne zawodowo znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

DZIAŁANIA  W RAMACH PROJEKTU:
Ze względu na złożoność problemów poszczególnych grup docelowych działania będą opierać się na programach dostosowanych do potrzeb poszczególnych grup docelowych,  w ramach których każdy uczestnik będzie miał możliwość wsparcia w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej.

Projekt oferuje następujące  wsparcie :
- poradnictwo  psychologiczne,
- warsztaty kompetencji społecznych,
- doradztwo  zawodowe, pośrednictwo pracy,
- szkolenia i kursy zawodowe,
- staże zawodowe, stypendia szkoleniowe,
- aktywizacja społeczna oraz edukacyjna,
- trening rodzicielski,
- warsztaty dla młodzieży,
- wsparcie finansowe,
- ubezpieczenie zdrowotne.

CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU?
Aby przystąpić do projektu należy zgłosić się do  siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopnicy, Kozubszczyzna 127B, 21-030 Motycz.
Zapraszamy także do kontaktu z nami pod numerem telefonu: 81 503 22 35.