Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Zaproszenie do składania ofert

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie trwa nabór na drugą turę projektu „Czas na aktywność!”

Opublikowany 2020/01/30

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie trwa nabór na drugą turę projektu „Czas na aktywność!” Projekt skierowany jest do osób które nie ukończyły 65 r.ż, zamieszkują na terenie powiatu lubelskiego, posiadają orzeczenie o niepełnosprawności oraz status osoby bezrobotnej lub pozostają bez zatrudnienia. Oferowane jest poradnictwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, coaching, trening kompetencji społecznych (mający na celu pomoc w komunikowaniu się, radzeniu sobie z emocjami oraz stresem), trening kompetencji życiowych (nauka umiejętności gospodarowania budżetem domowym, zarządzania czasem oraz załatwiania spraw w instytucjach), wyjazd warsztatowy, trening kompetencji społecznych, trening kompetencji życiowych, szkolenia zawodowe, oraz stypendium szkoleniowe, staże zawodowe i stypendium stażowe, a także zwrot kosztów przejazdu, za wszystkie formy wsparcia. Wnioski można składać w Biurze Projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin, tel. 81 442 10 21.

Udział w projekcie „Czas na aktywność!” jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

„Zdrowa i aktywna rodzina”

Opublikowany 2019/12/06

OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE
Projekt „Zdrowa i aktywna rodzina” współfinansowany w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej IX-12 RPO WL 2014-2020 -11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Powiat lubelski zaprasza do udziału w programie ,,Opieka wytchnieniowa"

Opieka wytchnieniowa

Opublikowany 2019/08/14

Gmina Konopnica podpisała umowę w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2019 roku środków Solidarnościowego  Funduszu Wsparcia Osób  Niepełnosprawnych, zwanego „Funduszem Solidarnościowym” na dofinansowanie Zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 – Moduł I – Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »