ZMIANY w programie „DOBRY START” na rok szkolny 2021/2022

Program „Dobry Start” – 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Od 1 lipca br., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu “Dobry start” zmienią się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia dobry start:

  • Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
  • Według nowych zasad, wnioski o świadczenie dobry start będzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną. 
  • Wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski drogą online będzie można składać, tak jak w latach ubiegłych od 1 lipca do 30 listopada przez:

  • Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/
  • bankowość elektroniczną
  • portal PUE ZUS

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do
30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

„Opieka wytchnieniowa” edycja 2021

Gmina Konopnica/Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy informuje o możliwości skorzystania z usług w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

a) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

b) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz  z orzeczeniami równoważnymi

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa pozwoli częściowo odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki , zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację

Gmina będzie realizowała wsparcie  poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej
w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.     

Na 2021 rok opieka wytchnieniowa to 240 godzin nieodpłatnych usług opieki wytchnieniowej  w świadczonej w ramach pobytu dziennego od dnia podpisania umowy  z wykonawcą usługi  do 31 grudnia 2021r.

Gmina/Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy kwalifikuje do przyznania /przyznaje

usługi opieki wytchnieniowej na podstawie zał. 8 – Karta zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2021 i  zał. Nr 7- Karta oceny stanu zdrowia/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM do Programu.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o pilne zgłaszanie takiej potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopnicy, Kozubszczyzna 127 B, tel. 81 440 15 55, 81/503 10 81 wew.41, do kontaktów została wyznaczona  Pani Elżbieta Bednarczyk.

e mail: sekretariat@opskonopnica.pl

Kierownik OPS w Konopnicy
Grażyna Zawadzka

Konsultacje społeczne w sprawie projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych na lata 2021-2030

Zapraszamy mieszkańców Gminy Konopnica do wyrażenia swojej opinii i uwag dotyczących treści projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych na lata 2021-2030

Zarządzenie  Nr 96/2021 Wójta Gminy Konopnica z dnia 28.04.2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Konopnica na lata 2021-2030(do pobrania)

Projekt Gminnej Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych na lata 2021-2030 (do pobrania)

Formularz(do pobrania)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy  informuje, że od dnia
1 kwietnia 2021 roku można składać także papierowe wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres zasiłkowy 2021/2022, który zaczyna się 1 czerwca 2021 roku.

Wnioski można pobrać w siedzibie naszego Ośrodka lub ze strony internetowej   http://opskonopnica.pl/index.php/druki-i-wnioski/   
Wypełnione wnioski należy złożyć najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 815032289 lub pisząc maila na adres: sekretariat@opskonopnica.pl

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE, NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy informuje, że od dnia
1 czerwca 2021 roku zaczyna się nowy okres, na który będzie przyznawane świadczenie wychowawcze (500+)

Wnioski o ustalenie prawa do w/w świadczenia będzie można składać:

► od 1 lutego 2021r. drogą elektroniczną  za pośrednictwem: bankowości internetowej, portalu Emp@tia, oraz portal PUE ZUS

► od 1 kwietnia 2021r. drogą tradycyjną w formie papierowej

W nowym okresie zasiłkowym świadczenia będą przyznawane od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopnicy – Dział Świadczeń Rodzinnych pod
nr telefonu 815032289 oraz 815031081 w. 42

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO – do pobrania

Ogłoszenie dla beneficjentów programu „Czyste Powietrze”

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania, powinna uzyskać do dnia złożenia wniosku zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Celem uzyskania powyższego zaświadczenia należy złożyć wniosek do Urzędu Gminy na załączonym do niniejszego ogłoszenia wzorze.

WNIOSEK CZYSTE POWIETRZE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy poszukuje dla mieszkańca Gminy Konopnica- podopiecznego, sprawnej pralki automatycznej.

Jeśli chcielibyście Państwo przekazać nieodpłatnie powyższy sprzęt prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Konopnicy, Kozubszczyzna 127B,  w godz. 7.30-15.30. Pod nr telefonu 81 503 22 35 w. 38