Druki i wnioski

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU ELEKTRYCZNEGO

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO

DODATEK OSŁONOWY

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

ŚWIADCZENIA RODZINNE

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO


WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA


WNIOSEK O ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY


WNIOSEK  O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO


WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO


WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO


WZÓR OŚWIADCZENIE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA II MIESIĄC


WZÓR ZAŚWIADCZENIE  LEKARSKIE


WZÓR ZAŚWIADCZENIE OD PRACODAWCY II MIESIĄC


OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM
POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ
W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO


WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ
W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY


ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

PROGRAM DOBRY START 300+

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START

PROGRAM ZA ŻYCIEM

WNIOSEK ZA ŻYCIEM

KARTA DUŻEJ RODZINY

WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY  LUB WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY

ZGODA NA WYKORZYSTANIE  NUMERU TELEFONU KOMÓRKOWEGO W KOMUNIKACJI DOTYCZĄCEJ KARTY DUŻEJ RODZINY

OŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE UKOŃCZENIA NAUKI W SZKOLE LUB SZKOLE WYŻSZEJ

OŚWIADCZENIE O POZOSTAWIENIU W DOTYCHCZASOWEJ RODZINIE ZASTĘPCZEJ LUB DOTYCHCZASOWYM RODZINNYM DOMU DZIECKA

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

PCPR_ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (PO 16 ROKU ŻYCIA)

WNIOSEK  O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (DO 16 ROKU ŻYCIA)

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Powiatowego  Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (DOROŚLI)

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Powiatowego  Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (DZIECI)