Projekty i programy

RESORTOWY PROGRAM MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej „- edycja 2021

Gmina Konopnica informuje, że rozpoczyna realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021, który jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania – 24 015,90 zł.

Całkowita wartość – 24 015,90 zł.

CEL PROGRAMU:

– zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia, wynikiem czego będzie poprawa funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku,

– wsparcie skierowane jest dla :
a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

REALIZACJA PROGRAMU

  1. Wsparcie w formie opieki asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej może być realizowane w wymiarze nie większym niż 60 godzin miesięcznie – limit wynikający z programu, a w przypadku gdy rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne ( tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.
  1. Pomoc w formie opieki asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach w/w limitu jest bezpłatna.
  2. Asystentem osoby niepełnosprawnej nie może być członek rodziny, opiekun prawny lub osoba faktycznie zamieszkująca razem z uczestnikiem programu.
  1. Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej polega na pomocy osobie niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
  2. Gmina przyznaje usługę opieki asystenta osoby niepełnosprawnej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Szczegółowe informacje dotyczące programu   można uzyskać w OPS Konopnica pod numerem telefonu tel 81/503 22 35; 81.503 10 81 wew.41; 81/440 19 55

ZALĄCZNIKI :


RESORTOWY PROGRAM MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

„Opieka wytchnieniowa „ – edycja 2021

Gmina Konopnica informuje, że rozpoczyna realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021r., który jest finansowanyze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania – 132 192,00 zł.

Całkowita wartość – 132 192,00 zł.

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem  o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Cele Programu

Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Realizacja Programu

  • Wsparcie w formie opieki wytchnieniowe w ramach pobytu dziennego może być realizowane w wymiarze 240 godzin – limit wynikający z programu na 2021r.
  • Pomoc w formie opieki wytchnieniowej w ramach w/w limitu bezpłatna.
  • Opieka wytchnieniowa w ramach pobytu dziennego będzie świadczona w miejscu zamieszkania dziecka/osoby niepełnosprawnej.
  • Gmina przyznaje usługę opieki wytchnieniowej na prośbę członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę na podstawie karty oceny stanu zdrowia (zał. nr 7 do Programu) oraz karty zgłoszenia ( zał. nr 8 do Programu ).

Szczegółowe informacje dotyczące programu  można uzyskać w OPS Konopnica pod numerem telefonu tel 81/503 22 35; 81.503 10 81 wew.41; 81/440 19 55

Załączniki :