Projekty i programy

„Opieka wytchnieniowa ’’ – edycja 2023

RESORTOWY PROGRAM MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

„Opieka wytchnieniowa ’’ – edycja 2023

Gmina Konopnica uprzejmie informuje, iż otrzymała środki finansowe zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Lubelskim na realizację w 2023r. Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023r., który jest finansowanyze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania – 113 097,60 zł.

Całkowita wartość – 113 097 ,60 zł.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2023 roku w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego (limit 240 godzin) w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Głównym celem Programu jest : wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • Osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który mogły przyznać na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Sprawowanie usług opieki wytchnieniowej nad chorym członkiem rodziny polegać będzie w szczególności na:

 1. Udzielaniu wsparcia w podstawowych czynnościach życiowych;
 2. Zapewnieniu pielęgnacji i szeroko pojętej opieki;
 3. Pomocy w załatwianiu podstawowych spraw osobistych;
 4. Zapewnieniu kontaktów z otoczeniem oraz organizacji czasu wolnego.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Należy pamiętać, że w godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Warunkiem skorzystania przez osobę z niepełnosprawnością lub jej opiekuna ze wsparcia jest: złożenie Karty zgłoszeniowej (załącznik nr 7 do Programu) wraz z kopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. Dodatkowo można przedłożyć Kartę oceny niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM (załącznik nr 6 do Programu), którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Dokument nie jest obowiązkowy, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu podsiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usług w pierwszej kolejności.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawującą całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Zapewnienie wsparcia w zakresie usług opieki wytchnieniowej wpisuje się w główny cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019r. Państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. Zgodnie z art.1 ustawy z dnia 23 października 2018r. O Funduszu Solidarnościowym Dz .U. z 2020r. Poz 1787) celem Funduszu Solidarnościowego jest m. in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Usługi opieki wytchnieniowej powinny być prowadzone z zachowaniem podmiotowości osób niepełnosprawnych oraz ich niezależności.

Szczegółowe informacje dotyczące programu

1.Nabór do programu „Opieka wytchnieniowa” prowadzony będzie w sposób ciągły do wyczerpania środków na jego realizację w 2023r.

2. Karty zgłoszenia wraz z wymaganą dokumentacją przyjmowane są w:

Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopnicy, Kozubszczyzna 127B,21-030 Motycz. od poniedziałku do piątku od 7.30 – 15.00.

3 Dodatkowe informacje, można uzyskać w OPS Konopnica pod numerem telefonu tel 81/503 22 35; 81.503 10 81 wew.41; 81/440 19 55

Załączniki :

1. Program M Ri PS”Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023

2. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny ( zał. nr 6 do Programu)

3. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 ( zał. nr 7 do Programu)


„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej „- edycja 2023

RESORTOWY PROGRAM MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej „- edycja 2023

Gmina Konopnica informuje, iż w związku z umową zawartą z Wojewodą Lubelskim rozpoczyna realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania – 43 707,00 zł.
Całkowita wartość – 43 707,00 zł.

PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU
Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

CEL i ADRESACI PROGRAMU:

1. celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 jest : zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia, wynikiem czego będzie poprawa funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku,

2. wsparcie skierowane jest dla :
a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:

– o stopniu znacznym
– o stopniu umiarkowanym
– traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b

ZAKRES i WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 1. Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

a) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu
b) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca
c) załatwianiu spraw urzędowych
d) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy)
) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub odbieraniu ich z niej.

2. W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 9, finansowane z innych źródeł.

3. Czas trwania usług asystencji osobistej

– usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm, o których mowa w Kodeksie pracy.

4. Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 4. 360 godzin rocznie dla:
  a) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  b) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
  – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

5. Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

1. Osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

2. Osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;

3. Osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej  ( asystentem nie mogą być rodzice i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadkowie, teściowie, macocha, ojczym oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu ), pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

6. Pomoc w formie opieki asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach w/w limitu jest bezpłatna.

7. Gmina przyznaje usługę opieki asystenta osoby niepełnosprawnej na podstawie :

Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnej” – edycja 2023, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu, wraz z aktualnym orzeczeniemoraz zakresem czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o dostarczenie dokumentów do Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopnicy , Kozubszczyzna 127

Dodatkowe informacje, można uzyskać w OPS Konopnica pod numerem telefonu tel 81/503 22 35;  81 /503 10 81 wew.41; 81/440 19 55

Załączniki :

1. Program MR iPS ”Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023

2. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022- załącznik nr 7 do Programu.

3. Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022– załącznik nr 8 do Programu


REALIZACJA WIELOLETNIEGO RZĄDOWEGO PROGRAMU NA LATA 2019 – 2023

Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023 współfinansowany jest ze środków budżetu państwa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy realizuje wieloletni rządowy program Posiłek w szkole i w domu polegający na zapewnieniu osobom lub rodzinom pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

MODUŁ I – dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wymaga pomocy w postaci posiłku w placówce oświatowej, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy. Posiłki dla dzieci i uczniów wskazanych przez dyrektora szkoły lub przedszkola finansowane są bez wydawania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

MODUŁ II – pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności:

W sytuacji braku możliwości zapewnienia gorącego posiłku z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną można udzielić pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Kryteria uprawniające do korzystania z pomocy w formie posiłku:

– dla osoby samotnej 776,00 zł

– na osobę w rodzinie 600,00 zł

Szczególnym uprawnieniem w realizacji Programu jest udzielanie pomocy gdy kryterium dochodowe uprawniające wynosi 200% wyżej cytowanego: dla osoby samotnie gospodarującej 1 552,00 zł, a w przypadku osoby w rodzinie 1200,00 zł na osobę.


RESORTOWY PROGRAM MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej „- edycja 2022

Gmina Konopnica informuje, iż w związku z umową zawartą z Wojewodą Lubelskim rozpoczyna realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania – 43 717,20 zł.

Całkowita wartość – 43 717,20 zł.

PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. Poz. 1787).

CEL i ADRESACI PROGRAMU:

1. celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 jest : zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia, wynikiem czego będzie poprawa funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku,

2. wsparcie skierowane jest dla :
a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:

o stopniu znacznym

o stopniu umiarkowanym

– traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b

ZAKRES i WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

1.Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

a}wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu b) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca c) załatwianiu spraw urzędowych d) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy) e ) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub odbieraniu ich z niej.

2. W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 9, finansowane z innych źródeł.

3. Czas trwania usług asystencji osobistej

– usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm, o których mowa w Kodeksie pracy.

4. Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 360 godzin rocznie dla: a) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

b) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

5. Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

1. Osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

2. Osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;

3. Osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej  ( asystentem nie mogą być rodzice i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadkowie, teściowie, macocha, ojczym oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu ), pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

6. Pomoc w formie opieki asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach w/w limitu jest bezpłatna.

7. Gmina przyznaje usługę opieki asystenta osoby niepełnosprawnej na podstawie :

Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnej” – edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu, wraz z aktualnym orzeczeniem oraz zakresem czynności w ramach usług asystenta do Programu„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o dostarczenie dokumentów do Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopnicy , Kozubszczyzna 127

Dodatkowe informacje, można uzyskać w OPS Konopnica pod numerem telefonu tel 81/503 22 35;

81 /503 10 81 wew.41; 81/440 19 55

Załączniki :

1. Program MR iPS ”Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022

2. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022- załącznik nr 8 do Programu.

3. Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022- załącznik nr 9 do Programu


RESORTOWY PROGRAM MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

„Opieka wytchnieniowa ’’ – edycja 2022

Gmina Konopnica uprzejmie informuje, otrzymała środki finansowe zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Lubelskim na realizację w 2022r. Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022r., który jest finansowanyze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania – 156 672zł.

Całkowita wartość – 156 672 zł.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2022 roku w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego (limit 240 godzin) w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Głównym celem Programu jest : wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który mogły przyznać na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Sprawowanie usług opieki wytchnieniowej nad chorym członkiem rodziny polegać będzie w szczególności na:

 1. udzielaniu wsparcia w podstawowych czynnościach życiowych;
 2. zapewnieniu pielęgnacji i szeroko pojętej opieki;
 3. pomocy w załatwianiu podstawowych spraw osobistych;
 4. zapewnieniu kontaktów z otoczeniem oraz organizacji czasu wolnego.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Należy pamiętać, że w godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Warunkiem skorzystania przez osobę z niepełnosprawnością lub jej opiekuna ze wsparcia jest: złożenie Karty zgłoszeniowej (załącznik nr 8 do Programu) wraz z kopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. Dodatkowo można przedłożyć Kartę oceny niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM (załącznik nr 7 do Programu), którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Dokument nie jest obowiązkowy, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu podsiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usług w pierwszej kolejności.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawującą całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Zapewnienie wsparcia w zakresie usług opieki wytchnieniowej wpisuje się w główny cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019r. Państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. Zgodnie z art.1 ustawy z dnia 23 października 2018r. O Funduszu Solidarnościowym Dz .U. z 2020r. Poz 1787) celem Funduszu Solidarnościowego jest m. in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Usługi opieki wytchnieniowej powinny być prowadzone z zachowaniem podmiotowości osób niepełnosprawnych oraz ich niezależności.

Szczegółowe informacje dotyczące programu

Nabór do programu „Opieka wytchnieniowa” prowadzony będzie w sposób ciągły do wyczerpania środków na jego realizację w 2022r.

Karty zgłoszenia wraz z wymaganą dokumentacją przyjmowane są w:

Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopnicy, Kozubszczyzna 127B,21-030 Motycz. od poniedziałku do piątku od 7.30 – 15.00.

Dodatkowe informacje, można uzyskać w OPS Konopnica pod numerem telefonu tel 81/503 22 35; 81.503 10 81 wew.41; 81/440 19 55

Załączniki :


Realizacja Programu rządowego

„Posiłek w szkole i w domu” w 2022 roku

   Gmina Konopnica realizuje program pomocy naszym mieszkańcom w ramach wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Program dofinansowywany jest ze środków budżetu państwa ustanowiony Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku.

W ramach Programu środki dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie działań Gminy w celu  zapewnienia osobom lub rodzinom pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

MODUŁ I
– dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
– dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wymaga pomocy w postaci posiłku w placówce oświatowej, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy. Posiłki dla dzieci i uczniów wskazanych przez dyrektora szkoły lub przedszkola finansowane są bez wydawania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

MODUŁ II – pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności:

W sytuacji braku możliwości zapewnienia gorącego posiłku (np. dni wolne od nauki) lub gdy zapewnienie pomocy w tej formie jest nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną można udzielić pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Kryteria uprawniające do korzystania z pomocy w formie posiłku:

Od 1 stycznia 2022 roku  kryterium dochodowe wynosi:

dla osoby samotnej  776,00 zł

na osobę w rodzinie 600,00 zł

Szczególnym uprawnieniem w realizacji Programu jest udzielanie pomocy gdy kryterium uprawniające wynosi 150% wyżej cytowanego kryterium, po podwyżce wynosi: dla osoby samotnie gospodarującej 1 164,00 zł, a w przypadku osoby w rodzinie 900,00 zł na osobę.

W 2022 r. koszt programu „Posiłek w szkole i w domu”  wynosi: 180 000 zł,  z tego:

– dofinansowanie ze środków budżetu państwa – 144 000 zł

– środki własne z budżetu gminy – 36 000 zł


RESORTOWY PROGRAM MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej „- edycja 2021

Gmina Konopnica informuje, że rozpoczyna realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021, który jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania – 24 015,90 zł.

Całkowita wartość – 24 015,90 zł.

CEL PROGRAMU:

– zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia, wynikiem czego będzie poprawa funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku,

– wsparcie skierowane jest dla :
a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

REALIZACJA PROGRAMU

 1. Wsparcie w formie opieki asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej może być realizowane w wymiarze nie większym niż 60 godzin miesięcznie – limit wynikający z programu, a w przypadku gdy rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne ( tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.
 1. Pomoc w formie opieki asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach w/w limitu jest bezpłatna.
 2. Asystentem osoby niepełnosprawnej nie może być członek rodziny, opiekun prawny lub osoba faktycznie zamieszkująca razem z uczestnikiem programu.
 1. Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej polega na pomocy osobie niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
 2. Gmina przyznaje usługę opieki asystenta osoby niepełnosprawnej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Szczegółowe informacje dotyczące programu   można uzyskać w OPS Konopnica pod numerem telefonu tel 81/503 22 35; 81.503 10 81 wew.41; 81/440 19 55

ZALĄCZNIKI :


RESORTOWY PROGRAM MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

„Opieka wytchnieniowa „ – edycja 2021

Gmina Konopnica informuje, że rozpoczyna realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021r., który jest finansowanyze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania – 132 192 zł.

Całkowita wartość – 132 192 zł.

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem  o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Cele Programu

Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Realizacja Programu

 • Wsparcie w formie opieki wytchnieniowe w ramach pobytu dziennego może być realizowane w wymiarze 240 godzin – limit wynikający z programu na 2021r.
 • Pomoc w formie opieki wytchnieniowej w ramach w/w limitu bezpłatna.
 • Opieka wytchnieniowa w ramach pobytu dziennego będzie świadczona w miejscu zamieszkania dziecka/osoby niepełnosprawnej.
 • Gmina przyznaje usługę opieki wytchnieniowej na prośbę członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę na podstawie karty oceny stanu zdrowia (zał. nr 7 do Programu) oraz karty zgłoszenia ( zał. nr 8 do Programu ).

Szczegółowe informacje dotyczące programu  można uzyskać w OPS Konopnica pod numerem telefonu tel 81/503 22 35; 81.503 10 81 wew.41; 81/440 19 55

Załączniki :