Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne przysługują:

 1. obywatelom polskim;
 2. cudzoziemcom:
  1. do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
  1. jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
  1. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 ze zm.), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniajacej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenia rodzinne przysługują osobom, o których mowa w pkt. 2, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

W przypadku gdy członek rodziny osoby uprawnionej do świadczeń rodzinnych przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami do marszałka województwa.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka;
 • osobie uczącej się – oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, nie pozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony;

Rodzaje świadczeń rodzinnych:

1. Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł lub kwoty 764 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne do 16 roku życia, lub po 16 roku życia jeśli posiada   umiarkowany albo znaczny stopień niepełnosprawności.

Przy składaniu dokumentów na okres zasiłkowy 2012/2013 wymagane jest zaświadczenie o dochodach uzyskanych w roku 2011 wydawane przez Urząd Skarbowy.

Do wniosku dołączyć należy:

 1. dowód tożsamości osoby składającej wniosek,
 2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 3. dokument z numerem konta bankowego – w przypadku osób będących posiadaczami, współwłaścicielami lub uprawnionymi do korzystania kont bankowych
 4. zaświadczenie Urzędu gminy lub nakaz płatniczy za rok 2011 dla osób posiadających gospodarstwo rolne.

W szczególnych przypadkach wymagane będą dodatkowe dokumenty.

Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko do ukończenia:

 • 18 roku życia;
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia;
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Do zasiłku przysługują dodatki z tytułu:

 • urodzenia dziecka;
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 • samotnego wychowywania dziecka;
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
 • rozpoczęcia roku szkolnego;
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;

2. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1) matce albo ojcu,
2) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku- Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. nr 9 poz.59 z póź. zm.) ciąży obowiązek
    alimentacyjny,
3) opiekunowi faktycznemu dziecka

– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, bez względu na osiągane dochody rodziny.
Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu,w przypadku ,gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo, gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki.

3. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia (jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności) oraz osobie, która ukończyła 75 lat. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – dnia 9 lutego 2006 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadzająca jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (w wysokości 1000,00 zł) – tzw. „becikowe dla wszystkich”.

W przeciwieństwie do dodatku do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga przysługuje ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu  dziecka niezależnie od ich dochodów. Wniosek o zapomogę należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

Oprócz wniosku o wypłatę zapomogi należy dostarczyć:

 1. uwierzytelnione kopie dowodów tożsamości obojga rodziców dziecka,
 2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 3. dokument z numerem konta bankowego – w przypadku osób będących posiadaczami, współwłaścicielami lub uprawnionymi do korzystania kont bankowych.
 4. zaświadczenie lekarza lub położnej potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przeprowadzone przez lekarza ginekologa lub położną.
  (przepisu tego nie stosuje się dla osób będących opiekunami faktycznymi dziecka)
 5. zaświadczenie o nie ubieganiu się w innej gminie dla osób zameldowanych poza terenem gminy Konopnica.

Od dnia 01 października 2010 roku realizowane są zadania z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynikającego z ustawy z dnia 07 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.Nr 192, poz.1378 z późn.zm)

KOMUNIKAT DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

W dniu 4 października 2011 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Program ten przewiduje pomoc finansową dla osób mających ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na dziecko. Pomoc ta w wysokości 100,00 zł miesięcznie nie jest uzależniona od dochodu rodziny i jest realizowana  w terminach wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego.
Podstawą do udzielenia pomocy jest wniosek złożony w Wydziale Świadczeń Rodzinnych. W przypadku gdy prawo do świadczenia pielęgnacyjnego zostało ustalone  wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się decyzji przyznającej świadczenie.
Formularz wniosku o udzielenie pomocy do pobrania w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej.
 

Druki i wnioski (klik)