„Opieka wytchnieniowa” edycja 2021

Gmina Konopnica/Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy informuje o możliwości skorzystania z usług w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

a) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

b) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz  z orzeczeniami równoważnymi

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa pozwoli częściowo odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki , zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację

Gmina będzie realizowała wsparcie  poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej
w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.     

Na 2021 rok opieka wytchnieniowa to 240 godzin nieodpłatnych usług opieki wytchnieniowej  w świadczonej w ramach pobytu dziennego od dnia podpisania umowy  z wykonawcą usługi  do 31 grudnia 2021r.

Gmina/Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy kwalifikuje do przyznania /przyznaje

usługi opieki wytchnieniowej na podstawie zał. 8 – Karta zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2021 i  zał. Nr 7- Karta oceny stanu zdrowia/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM do Programu.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o pilne zgłaszanie takiej potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopnicy, Kozubszczyzna 127 B, tel. 81 440 15 55, 81/503 10 81 wew.41, do kontaktów została wyznaczona  Pani Elżbieta Bednarczyk.

e mail: sekretariat@opskonopnica.pl

Kierownik OPS w Konopnicy
Grażyna Zawadzka

Konsultacje społeczne w sprawie projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych na lata 2021-2030

Zapraszamy mieszkańców Gminy Konopnica do wyrażenia swojej opinii i uwag dotyczących treści projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych na lata 2021-2030

Zarządzenie  Nr 96/2021 Wójta Gminy Konopnica z dnia 28.04.2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Konopnica na lata 2021-2030(do pobrania)

Projekt Gminnej Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych na lata 2021-2030 (do pobrania)

Formularz(do pobrania)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy  informuje, że od dnia
1 kwietnia 2021 roku można składać także papierowe wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres zasiłkowy 2021/2022, który zaczyna się 1 czerwca 2021 roku.

Wnioski można pobrać w siedzibie naszego Ośrodka lub ze strony internetowej   http://opskonopnica.pl/index.php/druki-i-wnioski/   
Wypełnione wnioski należy złożyć najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 815032289 lub pisząc maila na adres: sekretariat@opskonopnica.pl

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE, NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy informuje, że od dnia
1 czerwca 2021 roku zaczyna się nowy okres, na który będzie przyznawane świadczenie wychowawcze (500+)

Wnioski o ustalenie prawa do w/w świadczenia będzie można składać:

► od 1 lutego 2021r. drogą elektroniczną  za pośrednictwem: bankowości internetowej, portalu Emp@tia, oraz portal PUE ZUS

► od 1 kwietnia 2021r. drogą tradycyjną w formie papierowej

W nowym okresie zasiłkowym świadczenia będą przyznawane od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopnicy – Dział Świadczeń Rodzinnych pod
nr telefonu 815032289 oraz 815031081 w. 42

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO – do pobrania

Ogłoszenie dla beneficjentów programu „Czyste Powietrze”

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania, powinna uzyskać do dnia złożenia wniosku zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Celem uzyskania powyższego zaświadczenia należy złożyć wniosek do Urzędu Gminy na załączonym do niniejszego ogłoszenia wzorze.

WNIOSEK CZYSTE POWIETRZE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy poszukuje dla mieszkańca Gminy Konopnica- podopiecznego, sprawnej pralki automatycznej.

Jeśli chcielibyście Państwo przekazać nieodpłatnie powyższy sprzęt prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Konopnicy, Kozubszczyzna 127B,  w godz. 7.30-15.30. Pod nr telefonu 81 503 22 35 w. 38