Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy zaprasza osoby zainteresowane pomocą w formie paczek żywnościowych w ramach Programu Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa 2021-2027- Podprogram 2023, do zgłaszania się do tutejszego Ośrodka, w celu przedłożenia niezbędnej dokumentacji.
Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.
Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:
– dla osoby samotnie gospodarującej – 2 056,40 zł
– dla osoby w rodzinie – 1 590 zł
W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2023 przed 12 lutego 2024r., nie jest wymagane wydanie nowego skierowania.
Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopnicy. Więcej informacji pod numerem telefonu: (81) 440-19-55; 605-155-260

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU – „Opieka wytchnieniowa’’ – edycja 2024

Gmina Konopnica informuje o naborze uczestników do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024, który jest finansowanyze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program będzie realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego (limit 240 godzin na rok) w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, lub pobytu całodobowego – 14 dni w ciągu roku.

Czytaj dalej OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU – „Opieka wytchnieniowa’’ – edycja 2024

Zapraszamy do grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy dostrzegając potrzeby osób uwikłanych
w przemoc domową wychodzi z inicjatywą utworzenia grupy wsparcia, moderowanej przez psychoterapeutę ze Stowarzyszenia „Rysa” w Lublinie.
Spotkania będą odbywały się w każdy czwartek o godz. 16.00, począwszy od 12.10.2023 roku.
Osoby biorące udział w grupie wsparcia będą miały możliwość wymiany  doświadczeń,
a także ich przepracowania i otrzymania emocjonalnego wsparcia.

Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu telefonicznego 814401957

Prośba o udział w badaniu odbiorców usług w pomocy społecznej DW

Szanowni Państwo,

Jeszcze tylko przez kilka dni trwa ważne badanie realizowane przez Zespół Badawczy Uczelni Korczaka na zlecenie instytucji  samorządowych (Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej), we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. To  największe
w Polsce badanie dotyczące świadczenia usług społecznych na rzecz osób starszych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami w kontekście deinstytucjonalizacji.

Czytaj dalej Prośba o udział w badaniu odbiorców usług w pomocy społecznej DW

Szanowni Państwo, w wyniku przeprowadzonej przez Zamawiającego (Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy) analizy ofert w ramach zapytania ofertowego nr OPS.4210.5.2023 na usługi społeczne w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rok 2023 na terenie gminy Konopnica, nie wybrano Wykonawcy z powodu braku ofert.