Wideotłumacz dla osób niesłyszących w Ośrodku Pomocy Społecznej

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopnicy informuje, że w celu zagwarantowania osobom niesłyszącym i głuchoniemym funkcjonowania
w społeczeństwie na zasadzie równości z innymi osobami, Ośrodek Pomocy Społecznej
w Konopnicy daje możliwość  korzystania z pomocy wiedeotłumacza.

Czytaj dalej Wideotłumacz dla osób niesłyszących w Ośrodku Pomocy Społecznej

Szanowni Państwo

w wyniku przeprowadzonej przez Zamawiającego analizy ofert w ramach zapytania ofertowego nr 03/2020  z dnia 26.07.2021 na realizację usług  zgodnie ze złożoną ofertą w zakresie organizacji zgodnie z : 

– częścią 1. – 2 warsztatów kompetencji społecznych na kwotę brutto – 1 830 zł ,

– częścią 2. – 3 wyjść do kina/teatru i restauracji na kwotę brutto –  11 250 zł,

– częścią 3. – 2 spotkań edukacyjnych na kwotę brutto – 1 620 zł,

– częścią 4. – treningu rodzicielskiego dla 27 osób na kwotę brutto – 2 295 zł ,

– częścią 5. – warsztatów dla młodzieży w zakresie prawidłowych relacji w grupie rówieśniczej, radzenia sobie  z problemami wieku dojrzewania na kwotę brutto – 2 070 zł

dla Uczestników Projektu „Zdrowa i aktywna rodzina” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, do  realizacji całości usług  wybrano SDESIGN Spółdzielnia Socjalna ul. Urzędowska 36C, 23-200 Kraśnik.

Szanowni Państwo w wyniku przeprowadzonej przez Zamawiającego(Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy) analizy ofert w ramach zapytania ofertowego nr 03/KP/2021 na realizację usługi w zakresie realizacji szkoleń zawodowych wraz z egzaminami dla Uczestników Projektu „Zdrowa i aktywna rodzina” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, do Część I: Fryzjer, część II: Pracownik gosp z uprawnieniami SEP do 1kV, część III: Pracownik prac porządkowych z uprawnieniami SEP nie wybrano Wykonawcy.

Rekrutacja uczestników do projektu„Aktywny Senior w Gminie Konopnica”

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Gminą Konopnica realizuje projekt „Aktywny Senior w Gminie Konopnica”.

Celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla 145 osób starszych, w tym 20 os. w Dziennym Domie Pobytu (15K i 5M) i 125 os. w Klubie seniora (105 kobiet i 20 mężczyzn) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez ośrodek dziennego pobytu seniora i osób niepoprawnych oraz świadczenie usług w Klubie seniora w Gminie Konopnica w okresie od 07.2021 r. do 06.2023 r.

Czytaj dalej Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Gminą Konopnica realizuje projekt „Aktywny Senior w Gminie Konopnica”.

ZMIANY w programie „DOBRY START” na rok szkolny 2021/2022

Program „Dobry Start” – 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Od 1 lipca br., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu “Dobry start” zmienią się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia dobry start:

  • Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
  • Według nowych zasad, wnioski o świadczenie dobry start będzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną. 
  • Wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski drogą online będzie można składać, tak jak w latach ubiegłych od 1 lipca do 30 listopada przez:

  • Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/
  • bankowość elektroniczną
  • portal PUE ZUS

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do
30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.