„ZDROWA I AKTYWNA RODZINA”

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „Zdrowa i aktywna rodzina” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 9-12 RPO WL 2014-2020 -11 „Włączenie społeczne” Działanie 11.1 „Aktywne włączenie” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Projekt realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy.

OKRES REALIZACJI

PROJEKTU od 01.10.2019 roku do 30.09.2022 roku.
Całkowita kwota projektu wynosi:  577 677,71zł.
Kwota dofinansowania projektu wynosi: 491 026,05 zł.
Wartość wkładu własnego: 86 651,66 zł.

CEL PROJEKTU:
Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin i młodzieży z terenu gminy Konopnica.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:
Grupą docelową projektu stanowić będzie łącznie 45 osób w okresie od 1.10.2019 r. do 30.09. 2022 r.zamieszkałych w Gminie Konopnica doświadczających złożonych  problemów powodujących trudną sytuację życiową w tym ubóstwo i wykluczenie społeczne:
– młodzież w wieku 15-18 lat ucząca się i kształcąca, bierna zawodowo.
– osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU:
Projekt oferuje następujące  wsparcie :
– poradnictwo  psychologiczne,
– warsztaty kompetencji społecznych,
– doradztwo  zawodowe, pośrednictwo pracy,
– szkolenia i kursy zawodowe,
– staże zawodowe, stypendia szkoleniowe,
– aktywizacja społeczna oraz edukacyjna,
– trening rodzicielski,
– warsztaty dla młodzieży,
– wsparcie finansowe,
– ubezpieczenie zdrowotne.

BIURO PROJEKTU:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy, Kozubszczyzna 127B, 21-030 Motycz.
Zapraszamy także do kontaktu z nami pod numerem telefonu: 81 503 22 35.