REALIZACJA WIELOLETNIEGO RZĄDOWEGO PROGRAMU NA LATA 2019 – 2023

Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023 współfinansowany jest ze środków budżetu państwa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy realizuje wieloletni rządowy program Posiłek w szkole i w domu polegający na zapewnieniu osobom lub rodzinom pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

MODUŁ I – dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wymaga pomocy w postaci posiłku w placówce oświatowej, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy. Posiłki dla dzieci i uczniów wskazanych przez dyrektora szkoły lub przedszkola finansowane są bez wydawania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

MODUŁ II – pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności:

W sytuacji braku możliwości zapewnienia gorącego posiłku z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną można udzielić pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Kryteria uprawniające do korzystania z pomocy w formie posiłku:

– dla osoby samotnej 776,00 zł

– na osobę w rodzinie 600,00 zł

Szczególnym uprawnieniem w realizacji Programu jest udzielanie pomocy gdy kryterium dochodowe uprawniające wynosi 200% wyżej cytowanego: dla osoby samotnie gospodarującej 1 552,00 zł, a w przypadku osoby w rodzinie 1200,00 zł na osobę.