Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy poszukuje osoby chętnej do podjęcia zatrudnienia na stanowisku Asystent rodziny na podstawie umowy o pracę na czas zastępstwa.

Asystentem rodziny może zostać osoba, która legitymuje się stosownym wykształceniem wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (minimum średnim) oraz doświadczeniem. Wymogi kwalifikacyjne dotyczą posiadania wykształcenia wyższego na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wykształcenia wyższego na dowolnym kierunku, uzupełnionego szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną. Dodatkowo, koniecznym warunkiem zatrudnienia jest udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną.

Od osób z wykształceniem średnim, oczekuje się odbycia szkolenia z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowania co najmniej 3-letniego stażu pracy z dziećmi lub rodzinami. Szczegółowy zakres programowy szkoleń na stanowisku asystenta rodziny w zakresie pracy z rodziną zostanie określony w akcie wykonawczym do ustawy.

Ponadto, asystent rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach oraz samokształcenie. Asystentem rodziny może zostać osoba nie karana, której władza rodzicielska nigdy nie była i nie jest w żaden sposób, zawieszona, ograniczona lub odebrana. Ponadto przy obsadzaniu stanowiska przez osoby, na które został nałożony obowiązek alimentacyjny, rozpatrywane winno być wypełnianie tego obowiązku.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt e-mail lub telefoniczny z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Konopnicy: tel. (81) 440-19-57, adres e-mail: sekretariat@opskonopnica.pl do dnia 24 marca 2023 r.