Zaproszenie do udziału w projekcie “Kompetencje kluczem do sukcesu”

7Cubes Sp. z o.o. realizuje na terenie województwa lubelskiego projekt „Kompetencje kluczem do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027; w ramach Osi priorytetowej  X Lepsza edukacja,  Działanie 10.6 Uczenie się osób dorosłych.

Celem projektu jest wzrost umiejętności podstawowych z zakresu rozumienia i tworzenia informacji, rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

W projekcie weźmie udział 48 osób (29 kobiet/19 mężczyzn), które:

  1. Pracują, zamieszkują lub przebywają na terenie województwa lubelskiego;
  2. Posiadają umiejętności podstawowe w obszarach:

– rozumienie i tworzenie informacji;

– rozumowanie matematyczne;

– umiejętności cyfrowe;

-Zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji;

Uczestnicy projektu zostaną objęci niniejszymi zadaniami:

a)         Indywidualna diagnoza umiejętności i potrzeb – Udzielenie wsparcia umożliwi odpowiednie dostosowanie oferty edukacyjnej pod kątem indywidualnych potrzeb Uczestników. Diagnoza zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem modelu Bilansu Kompetencji – etapy postępowania: określenie celu, identyfikowanie kompetencji, przygotowanie planu działań edukacyjnych.

b)        Oferta edukacyjna – Warsztaty zgodne z wynikami diagnozy w zależności od zidentyfikowanych potrzeb Uczestnika.

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA:

a)         WARSZTAT KOMPETENCJI CYFROWYCH

b)        WARSZTAT TWORZENIA DOKUMENTÓW

c)         WARSZTAT BUDŻET I FINANSE 

KAŻDY UCZESTNIK SKORZYSTA ZE WSZYSTKICH W/W WARSZTATÓW GRUPOWYCH

UP otrzymują materiały biurowe/edukacyjne niezbędne do warsztatów (w tym długopis, zeszyt, podręcznik/skrypt, pendrive), obiad i serwis kawowy  oraz zaświadczenia ukończenia warsztatów.

Ostateczny katalog warsztatów zostanie dostosowany do potencjału i predyspozycji UP.

c)         MENTORING – Wsparcie doradcze indywidualne.

Zadanie ma na celu wspieranie postępów UP na wszystkich etapach procesu poprawy umiejętności, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami. Wsparcie wpłynie również na minimalizowanie ryzyka przerwania procesu edukacyjnego przez osoby o niskich umiejętnościach, które często mają niską motywację do podnoszenia kompetencji.

d)        Wsparcie psychologiczne dla uchodźców (dla 15 osób)

Zadanie ma na celu przyczynić się do złagodzenia trudności w nauce powstałych w wyniku trudnych doświadczeń, stresu adaptacyjnego i innych czynników.

e)         Walidacja

Wsparcie indywidualne umożliwiające sprawdzenie czego nauczył się uczestnik, czy określone umiejętności zostały osiągnięte.

Dofinansowanie projektu z UE: 298 430,62 zł

www.mapadotacji.gov.pl

informacje można uzyskać:

na stronie: www.kompetencje.7cubes.pl

e-mail: kompetencje@7cubes.pl

tel.: 530-910-233