OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

W związku z przystąpieniem do Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy informuje o rekrutacji uczestników do przedmiotowego Programu.

Podstawa prawna Programu

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej „Ministrem”, na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647,1407 i 1429) ogłasza nabór wniosków na realizację Programu pn. „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, zwanego dalej „Programem”.

Cele Programu

Głównym celem Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami, o których mowa w §3. Usługi opieki wytchnieniowej mają za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również załatwienie niezbędnych spraw. Ważnym aspektem usługi opieki wytchnieniowej jest także wzmocnienie osobistego potencjału członków rodzin, opiekunów zaangażowanych w sposób stały w codzienne wspomaganie osób niepełnosprawnych oraz ograniczenie wpływu na ich kondycję psychofizyczną i wiążących się z tym obciążeń.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Program jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego.

Nabór uczestników do Programu odbywać się będzie do dnia 31 marca 2024 roku na podstawie regulaminu rekrutacji i udziału w Programie „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 po złożeniu następujących dokumentów:

– karta zgłoszenia do Programu;

– kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności;

– karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny .

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopnicy, Kozubszczyzna 127B, 21-030 Motycz, w godzinach urzędowania Ośrodka tj.
w poniedziałek, środka, czwartek w godzinach 7.30 do 15.30, wtorek od 7.30 do 16.00, piątek w godzinach 7.30 do 15.00, do dnia 30 kwietnia 2023 roku.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym OPS w Konopnicy pod numerem tel. (81) 440-19-55 lub 728-650-400.