Projekt „Aktywne Lubelskie!” realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Consultor Sp. z o.o. informuje, że rozpoczęto realizację projektu
„Aktywne Lubelskie!”. Projekt „Aktywne Lubelskie!” jest
realizowany w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
Zakres interwencji: Działania na rzecz promowania aktywności
zawodowej kobiet oraz zmniejszenia segregacji na rynku pracy ze
względu na płeć. Działanie 9.4 Zrównoważony rynek pracy,
Priorytetu IX Zaspokajanie potrzeb rynku pracy programu Fundusze
Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Projekt współfinansowany ze
środków UE w ramach EFS+. Projekt współfinansowany ze środków UE
w ramach EFS+ i budżetu państwa.

Okres realizacji projektu: 02.04.2024 – 31.08.2025

Głównym celem projektu jest kompleksowa aktywizacja zawodowa 100 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku od 18 roku życia z województwa lubelskiego. Aktywizacja ukierunkowana jest na wsparcie zrównoważonego udziału w rynku pracy, a zwłaszcza kobiet, poprzez wsparcie psychologiczne, doradcze, szkoleniowe, mechanizm referencji (staże zawodowe), pośrednictwo pracy.

Cele szczegółowe:

Wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w tym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i są wzajemnie spójne.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 100 osób (80K, 20M) pozostających bez zatrudnienia w wieku 18+ z województwa lubelskiego.

W szczególności:

• Osoby, w szczególności kobiety, pozostające bez zatrudnienia;
• Osoby, w szczególności kobiety, bierne zawodowo;
• Osoby powracające na rynek pracy,

W tym osoby długotrwale bezrobotne (min. 50%).

Główne rezultaty projektu:

• Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – min.75%
• Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy po opuszczeniu programu – min. 15%
• Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu – min. 20%
• Liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu programu – min. 5%
• Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – min. 50%

Zapewniamy:

• Indywidualną identyfikację potrzeb z IPD,
• Indywidualne wsparcie psychologiczne,
• Szkolenia z zarządzania czasem,
• Warsztaty o tematyce równości kobiet i mężczyzn,
• Indywidualne Pośrednictwo pracy,
• Wysokiej jakości szkolenie zawodowe,
• Staże zawodowe – mechanizm referencji;

a ponadto:

• materiały szkoleniowe w dostępne w formie elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu;
• zewnętrzny egzaminy po szkoleniach;
• przerwę kawową oraz ciepły posiłek w trakcie trwania zajęć grupowych;
• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;
• zapewniamy możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego oraz możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej;
• dokumenty rekrutacyjne są dostępne formie elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu;
• Stypendium stażowe 1 790,28  zł netto/m-c;
• Stypendium szkoleniowe 1 731,30 zł netto;
• Zwrot kosztów dojazdu w przypadku realizacji usług poza miejscem zamieszkania Uczestnika/-czki
• Biura projektu dostosowane architektonicznie do osób z niepełnosprawnościami: tj. szerokość drzwi – 90 cm, oznaczenie tras, brak stopni i progów, dostęp do windy, platformy przy schodowej oraz dostępna toaleta, możliwość pokonania schodów dzięki szynom najazdowym, dzwonek przed wejściem do budynku, możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej, parking.www.aktywnelubelskie.consultor.pl