BON ENERGETYCZNY

Informujemy, że od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. można składać wnioski o jednorazową wypłatę bonu energetycznego. Bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym, które będzie wypłacane jednorazowo gospodarstwom domowym zagrożonym zjawiskiem ubóstwa energetycznego. Beneficjent będzie mógł otrzymać świadczenie pieniężne po spełnieniu kryterium dochodowego.

ednocześnie obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się w terminie:
od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r.
Wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po 30-09-2024r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski można składać:

1. Osobiście w wersji papierowej w siedzibie OPS w Konopnicy, Kozubszczyzna 127B, pok. 26, w godzinach pracy urzędu.

2. Za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres siedziby OPS w Konopnicy: Kozubszczyzna 127B, 21-030 Motycz

3. Za pośrednictwem platformy ePUAP:
Wypełniony wniosek (papierowy) należy zeskanować i podpisać Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Następnie zalogować się do profilu ePuap i wysłać do: OPSKONOPNICA/SkrytkaESP „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” z dołączonym skanem wniosku.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia. Wypłata nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych od wojewody, na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę lub w gotówce.

WZÓR WNIOSKU:
https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-bonu-energetycznego/

Podstawa prawna: ustawa z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z dnia 12 czerwca 2024r. poz. 859)