Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Gminą Konopnica realizuje projekt „Aktywny Senior w Gminie Konopnica”.

Celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla 145 osób starszych, w tym 20 os. w Dziennym Domie Pobytu (15K i 5M) i 125 os. w Klubie seniora (105 kobiet i 20 mężczyzn) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez ośrodek dziennego pobytu seniora i osób niepoprawnych oraz świadczenie usług w Klubie seniora w Gminie Konopnica w okresie od 07.2021 r. do 06.2023 r.

Otworzenie Ośrodka dziennego pobytu seniora i osób niepełnosprawnych

Ideą wsparcia jest zapewnienie 20 osobom starszym i niepełnosprawnym opieki min. 8 h dziennie od godzin porannych do popołudniowych, 5 dni w tygodniu. Pobyt dzienny prowadzony jest nie tylko przez wykwalifikowanych i doświadczonych terapeutów, ale także przez współpracujących z nimi lekarzy, psychologów i innych specjalistów. Zajęcia prowadzone będą przez opiekunów i terapeutów w odpowiednio przydzielonych pracowniach i warsztatach. Zajęcia i treningi będą odbywać się według opracowanego planu pracy wynikającego z Indywidualnych Programów Działań.

Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, w tym form wsparcia środowiskowego.

Celem usług społecznych dla osób starszych jest przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji seniorów. W ramach zadania zaplanowano usługi prowadzone w Ośrodku dziennego pobytu oraz Klubu Seniora. Zaplanowano działania dla 125 uczestników (105 kobiet,20mężczyzn):

– Warsztaty uwagi i koncentracji / trening pamięci
– Warsztaty kulinarne
– Warsztaty informatyczne
– Warsztaty z rękodzieła
– Warsztaty „Zdrowy styl życia”
– Warsztaty z zakresu pierwszej pomocy
– Warsztaty muzyczne
– Warsztaty z pielęgnacji i wizerunku
– Wyjazd do teatru do Warszawy
– Wyjazd edukacyjno integracyjny

Organizacja imprez okolicznościowych (np.Dzień Seniora, Wigilia, spotkanie Wielkanocne, Andrzejki)

Animowanie zajęć w klubie seniora

Okres realizacji projektu: 01.07.2021 r. – 30.06.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 2 261 912,00 zł

Środki wspólnotowe: 1 809 529,60 zł

Wkład własny: 452 382,40 zł

Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne