Szanowni Państwo w wyniku przeprowadzonej przez Zamawiającego(Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy) analizy ofert w ramach zapytania ofertowego nr 03/KP/2021 na realizację usługi w zakresie realizacji szkoleń zawodowych wraz z egzaminami dla Uczestników Projektu „Zdrowa i aktywna rodzina” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, do Część I: Fryzjer, część II: Pracownik gosp z uprawnieniami SEP do 1kV, część III: Pracownik prac porządkowych z uprawnieniami SEP nie wybrano Wykonawcy.