Szanowni Państwo

w wyniku przeprowadzonej przez Zamawiającego analizy ofert w ramach zapytania ofertowego nr 03/2020  z dnia 26.07.2021 na realizację usług  zgodnie ze złożoną ofertą w zakresie organizacji zgodnie z : 

– częścią 1. – 2 warsztatów kompetencji społecznych na kwotę brutto – 1 830 zł ,

– częścią 2. – 3 wyjść do kina/teatru i restauracji na kwotę brutto –  11 250 zł,

– częścią 3. – 2 spotkań edukacyjnych na kwotę brutto – 1 620 zł,

– częścią 4. – treningu rodzicielskiego dla 27 osób na kwotę brutto – 2 295 zł ,

– częścią 5. – warsztatów dla młodzieży w zakresie prawidłowych relacji w grupie rówieśniczej, radzenia sobie  z problemami wieku dojrzewania na kwotę brutto – 2 070 zł

dla Uczestników Projektu „Zdrowa i aktywna rodzina” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, do  realizacji całości usług  wybrano SDESIGN Spółdzielnia Socjalna ul. Urzędowska 36C, 23-200 Kraśnik.