Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy w związku z przystąpieniem do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, informuje o rekrutacji uczestników do przedmiotowego Programu.

Podstawa prawna Programu

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej „Ministrem”, na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1787 późn. zm.) ogłasza nabór wniosków na realizację Programu pn. „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2023, zwanego dalej „Programem”.

Cele Programu

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym lub umiarkowanym albo traktowane na równi zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Program ma zapewniać:

  • poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
  • wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz pomoc adekwatną do potrzeb;
  • uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
  • dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
  • zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Nabór uczestników do Programu odbywać się będzie do dnia 30 kwietnia 2023 roku na podstawie regulaminu rekrutacji i udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, po złożeniu następujących dokumentów:

– karta zgłoszenia do Programu;

– kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności;

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopnicy, Kozubszczyzna 127B, 21-030 Motycz, w godzinach urzędowania Ośrodka tj.
w poniedziałek, środka, czwartek w godzinach 7.30 do 15.30, wtorek od 7.30 do 16.00, piątek w godzinach 7.30 do 15.00, do dnia 30 kwietnia 2023 roku.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym OPS w Konopnicy pod numerem tel. (81) 440-19-55.